PARA KHALIFAH YANG MEMERINTAH DUNIA

PARA KHALIFAH YANG MEMERINTAH DUNIA
DALAM SEJARAH ISLAM

Rasulullah saw telah memerintahkan kepada kaum muslimin agar mereka mengangkat seorang khalifah setelah beliau saw wafat, yang dibai’at dengan bai’at yang syar’iyyah untuk memerintah kaum muslimin berdasar Kitabullah dan sunnah Rasulullah saw. Menegakkan syari’at Allah, dan berjihad bersama kaum muslimin melawan musuh-musuh Allah. Rasulullah saw bersabda, “Sesungguhnya tidak ada Nabi setelah aku, dan akan ada para khalifah, dan banyak (jumlahnya).” Para shahabat bertanya, “Apa yang engkau perintahkan kepada kami? Nabi saw menjawab, “Penuhilah bai’at yang pertama, dan yang pertama. Dan Allah akan bertanya kepada mereka apa-apa yang mereka pimpin.” (HR. Muslim). Rasulullah saw berwasiat kepada kaum muslimin, agar jangan masa tanpa ada khalifah (yang memimpin kaum muslimin). Jika terjadi, seorang khalifah telah tiada, tidaklah bagi kaum muslim kecuali mereka berupaya untuk mengangkat khalifah yang baru, walaupun hal itu hingga (mengakibatkan) keluarnya arwah mereka. Rasulullah saw bersabda, “Barangsiapa mati tanpa seorang imam, maka matinya, mati jahiliyyah.” [HR. Ahmad]. Rasulullah juga bersabda, “Jika kalian menyaksikan seorang khalifah, hendaklah kalian taat, walaupun (ia) memukul punggungmu. Sesungguhnya jika tidak ada khalifah, maka akan terjadi kekacauan.” [HR. Thabaraniy]. Sesungguhnya Allah swt telah memerintahkan kepada kita untuk mengangkat seorang khalifah, ketika Allah memerintahkan (kepada kita) untuk taat kepada khalifah. Allah berfirman, “Hai orang-orang yang beriman , taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.” [al-Nisaa’:59].
Umat Islam telah menjaga wasiat Rasulullah saw tersebut sepanjang 13 abad. Saat itu kaum muslimin tidak pernah menyaksikan suatu kehidupan tanpa ada (dipimpin) seorang khalifah yang mengatur urusan-urusan mereka. Ahlu Halli wal ‘aqdi, ketika seorang khalifah meninggal atau diganti, mereka mengganti kedudukan khalifah. Ini terus berlangsung pada masa-masa Islam (saat itu). Setiap masa, kaum muslimin senantiasa menyaksikan bai’at kepada khalifah, dan membai’at khalifah atas dasar taat. Hal ini dimulai sejak masa khulafaur Rasyidin dan diakhiri oleh Khalifah-Khalifah dari Dinasti ‘Utsmaniyyah. Kaum muslimin mengetahui bahwa khalifah pertama dalam sejarah Islam adalah Abu Bakar as, akan tetapi mayoritas kaum muslimin saat ini, tidak mengetahui bahwa Sultan ‘Abdul Majid II adalah khalifah terakhir yang dimiliki oleh umat Islam, semasa lenyapnya Daulah Khilafah Islamiyyah akibat ulah tangan Musthofa Kemal yang menghancurkan sistem Khilafah dan meruntuhkan Dinasti ‘Utsmaniyyah. Ini terjadi pada tanggal 3 Maret 1924, bersesuaian dengan 27 Rajab 1342 H. Pemerintahan Islam telah dilanjutkan oleh 104 khalifah dalam sejarah kaum muslimin. Mereka (para khalifah) adalah 5 khalifah dari khulafaur rasyidin, 14 khalifah dari Dinasti Umayyah, 18 khalifah dari Dinasti ‘Abbasiyyah, diikuti dari Bani Buwaih 8 orang khalifah, dari Bani Seljuk 11 orang khalifah, dari sini pusat pemerintahan dipindahkan ke Kairo, yang kemudian dilanjutkan oleh 18 orang khalifah. Setelah itu khilafah berpindah kepada Bani ‘Utsman. Dari Bani ini terdapat 30 orang khalifah dari khalifah-khalifah ‘Utsmaniyyah. Saat ini, setelah lenyapnya Khilafah, umat masih tetap mengetahui nama-nama para Khulafaur Rasyidin dibanding dengan yang lain. Walaupun mereka juga tidak lupa dengan Khalifah ‘Umar bin ‘Abd al-‘Aziz, Harun al-Rasyid, Sultan ‘Abdul Majid, serta khalifah-khalifah yang mereka ketahui sejarahnya. Adapun nama-nama Khalifah pada masa khulafaur Rasyidin adalah sebagai berikut;
1. Abu Bakar al-Shadiq. ra (tahun 11-13 H/632-634 M)
2. ‘Umar bin Khaththab ra (tahun 13-23 H/634-644 M)
3. ‘Utsman bin ‘Affan ra (tahun 23-35 H/644-656 M)
4. ‘Ali bin Abi Thalib ra (tahun 35-40 H/656-661 M)
5. Al-Hasan bin ‘Ali ra (tahun 40 H/661 M)
Setelah mereka, khalifah berpindah ke tangan Bani ‘Umayyah yang berlangsung lebih dari 89 tahun. Khalifah pertama adalah Mu’awiyyah. Sedangkan khalifah terakhir adalah Marwan bin Mohammad bin Marwan bin al-Hakam. Masa kekuasaan mereka adalah sebegai berikut,
1. Mu’awiyyah bin Abi Sofyan (tahun 40-64 H/661-680 M)
2. Yazid bin Mu’awiyyah (tahun 61-64 H/680-683 M)
3. Mu’awiyyah bin Yazid (tahun 64-65 H/683-684 M)
4. Marwan bin Hakam (tahun 65-66 H/684-685 M)
5. ‘Abdul Malik bin Marwan (tahun 66-86 H/685-705 M)
6. Al-Walid bin ‘Abdul Malik (tahun 86-97 H/705-715 M)
7. Sulaiman bin ‘Abdul Malik (tahun 97-99 H/715-717 M)
8. ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz (tahun 99-102 H/717-720 M)
9. Yazid bin ‘Abdul Malik (tahun 102-106 H/720-724M)
10.Hisyam bin Abdul Malik (tahun 106-126 H/724-743 M)
11.Al-Walid bin Yazid (tahun 126 H/744 M)
12.Yazid bin Walid (tahun 127 H/744 M)
13.Ibrahim bin Walid (tahun 127 H/744 M)
14.Marwan bin Mohammad (tahun 127-133 H/744-750 M)
Kemudian, Khilafah beralih ke tangan Bani ‘Abbasiyyah. Kekuasaan mereka berlangsung sekitar 446 tahun. Khalifah pertama adalah Abu al-‘Abbas al-Safaah. Sedangkan khalifah terakhir adalah Khalifah Al-Mutawakil ‘Ala al-Allah. Masa kekuasaan mereka adalah sebagai berikut;
a) Dari Bani ‘Abbas
1. Abul ‘Abbas al-Safaah (tahun 133-137 H/750-754 M)
2. Abu Ja’far al-Manshur (tahun 137-159 H/754-775 M)
3. Al-Mahdi (tahun 159-169 H/775-785 M)
4. Al-Hadiy (tahun 169-170 H/785-786 M)
5. Harun al-Rayid (tahun 170-194 H/786-809 M)
6. Al-Amiin (tahun 194-198 H/809-813 M)
7. Al-Ma’mun (tahun 198-217 H/813-833 M)
8. Al-Mu’tashim Billah (tahun 618-228 H/833-842M)
9. Al-Watsiq Billah (tahun 228-232 H/842-847 M)
10. Al-Mutawakil ‘Ala al-Allah (tahun 232-247 H/847-861 M)
11.Al-Muntashir Billah (tahun 247-248 H/861-862 M)
12. Al-Musta’in Billah (tahun 248-252 H/862-866 M)
13.Al-Mu’taz Billah (tahun 252-256 H/866-869 M)
14.Al-Muhtadiy Billah (tahun 256-257 H/869-870 M)
15.Al-Mu’tamad ‘Ala al-Allah (tahun 257-279 H/870-892 M)
16.Al-Mu’tadlad Billah (tahun 279-290 H/892-902 M)
17. Al-Muktafiy Billah (tahun 290-296 H/902-908 M)
18. Al-Muqtadir Billah (tahun 296-320 H/908-932 M)

b) Dari Bani Buwaih
19. Al-Qahir Billah (tahun 320-323 H/932-934 M)
20. Al-Radliy Billah (tahun 323-329 H/934-940 M)
21. Al-Muttaqiy Lillah (tahun 329-333 H/940-944 M)
22. Al-Musaktafiy al-Allah (tahun 333-335 H/944-946 M)
23.Al-Muthi’ Lillah (tahun 335-364 H/946-974 M)
24. Al-Tha`i’ Lillah (tahun 364-381 H/974-991 M)
25. Al-Qadir Billah (tahun 381-423 H/991-1031 M)
26. Al-Qa`im Bi Amrillah (tahun 423-468 H/1031-1075 M)

2) Dari Bani Seljuk
27. Al-Mu’tadiy Bi Amrillah (tahun 468-487 H/1075-1094 M)
28. Al-Mustadhhir Billah (tahun 487-512 H/1094-1118 M)
29. Al-Mustarsyid Billah (tahun 512-530 H/1118-1135 M)
30. Al-Rasyid Billah (tahun 530-531 H/1135-1136 M)
31. Al-Muqtafiy Liamrillah (tahun 531-555 H/1136-1160 M)
32. Al-Mustanjid Billah (tahun 555-566 H/1160-1170 M)
33. Al-Mustadli`u Biamrillah (tahun 566-576 H/1170-1180 M)
34. Al-Naashir Lidinillah (tahun 576-622 H/1180-1225 M)
35. Al-Dhahir Biamrillah (tahun 622-623 H/1225-1226 M)
36. Al-Mustanshir Billah (tahun 623-640 H/1226-1242 M)
37. Al-Musta’shim Billah (tahun 640-656 H/1242-1258 M)
Setelah itu kaum muslimin hidup selama 3,5 tahun tanpa seorang Khalifah. Ini terjadi karena ada serangan orang-orang Tartar ke negeri Islam dan pusat Kekhilafahan di Baghdad. Akan tetapi kaum muslimin di Mesir, pada masa dinasti Mameluk tidak tinggal diam, untuk berusaha mengembalikan Khilafah. Kemudian mereka membai’at Al-Muntashir dari Bani al-‘Abbas. Ia adalah putera Khalifah al-‘Abbas al-Dhahir Biamrillah dan saudara laki-laki Khalifah Al-Mustanshir Billah, dan paman Khalifah al-Mu’tashim Billah. Pusat kekuasaan dipindahkan lagi ke Mesir. Khalifah yang diangkat dari mereka ada 18 orang khalifah, yakni;
1. Al-Mustanshir Billah II (tahun 660-661 H/1261-1262 M)
2. Al-Haakim Biamrillah I (tahun 661-701 H/1262-1302 M)
3. Al-Mustakfiy Billah I (tahun 701-732 H/1302-1334 M)
4. Al-Watsiq Billah I (tahun 732-742 H/1334-1343 M)
5. Al-Haakim Biamrillah II (tahun 742-753 H/1343-1354 M)
6. Al-Mu’tadlid Billah I (753-763 H/1354-1364 M)
7. Al-Mutawakil ‘Ala al-Allah I (tahun 763-785 H/1364-1386 M)
8. Al-Watsir Billah II (tahun 785-788 H/1386-1389 M)
9. Al-Musta’shim (tahun 788-791 H/1389-1392 M)
10.Al-Mutawakil ‘Ala al-Allah II (tahun 791-808 H/1392-1409 M)
11.Al-Musta’in Billah (tahun 808-815 H/1409-1416 M)
12. Al-Mu’tadlid Billah II (tahun 815-845 H/1416- 1446 M)
13. Al-Mustakfiy Billah II (tahun 845-854 H/1446-1455 M)
14. Al-Qa`im Biamrillah (tahun 754-859 H/1455-1460 M)
15. Al-Mustanjid Billah (tahun 859-884 H/1460-1485 M)
16. Al-Mutawakil ‘Ala al-Allah III (tahun 884-893 H/1485-1494 M)
17. Al-Mutamasik Billah (tahun 893-914 H/1494-1515 M)
18. Al-Mutawakil ‘Ala al-Allah IV (tahun 914-918 H/1515-1517 M)
Ketika Daulah Seljuk berakhir di Anatolia, muncul kemudian kekuasaan ‘Utsmaniyyah dengan pemimpin ‘Utsman bin Arthagherl sebagai khalifah pertama Bani ‘Utsman, dan berakhir pada masa khalifah Baizid II (918 H/1500 M) yang diganti oleh puteranya Salim I. Salim memerangi Dinasti Mameluk di Mesir dan Kairo. Khalifah Dinasti ‘Abasiyyah, yakni Al-Mutawakil ‘Ala al-Allah diganti oleh Sultan Salim. Dan ia berhasil menyelamatkan kunci-kunci Haramain al-Syarifah. Sejak itu kekuasaan menjadi milik Dinasti ‘Utsmaniyyah. Dari Dinasti ‘Utsmaniyyah ini telah berkuasa sebanyak 30 orang khalifah, dan berlangsung mulai dari abad 10 Hijrah atau abad ke enambelas Masehi. Nama-nama mereka adalah sebagai berikut;
1. Salim Pertama (tahun 918-926 H/1517-1520 M)
2. Sulaiman al-Qanuniy (tahun 926-974 H/1520-1566 M)
3. Salim Kedua (tahun 974-982 H/1566-1574 M)
4. Murad Ketiga (tahun 982-1003 H/1574-1595 M)
5. Mohammad Ketiga (tahun 1003-1012 H/1595-1603 M)
6. Ahmad Pertama (tahun 1012-1026 H/1603-1617 M)
7. Mushthofa Pertama (tahun 1026-1027 H/1617-1618 M)
8. ‘Utsman Kedua (tahun 1027-1031 H/1618-1622 M)
9. Mushthofa Pertama (tahun 1031-1032 H/1622-1623 M)
10.Murad Keempat (tahun 1032-1049 H/1623-1640 M)
11.Ibrahim Pertama (tahun 1049-1058 H/1640-1648 M)
12.Mohammad Keempat (tahun 1058-1099 H/1648-1687 M)
13. Sulaiman Kedua (tahun 1099-1102 H/1687-1691 M)
14. Ahmad Kedua (tahun 1102-1106 H/1691-1695 M)
15.Mushthofa Kedua (tahun 1106-1115 H/1695-1703 M)
16. Ahmad Ketiga (tahun 1115-1143 H/1703-1730 M)
17.Mahmud Pertama (tahun 1143-1168 H/1730-1754 M)
18.’Utsman Ketiga (tahun 1168-1171 H/1754-1757 M)
19.Musthofa Ketiha (tahun 1171-1187 H/1757-1774 M)
20.’Abdul Hamid Pertama (tahun 1187-1203 H/1774-1789 M)
21.Salim Ketiga (tahun 1203-1222 H/1789-1807 M)
22.Musthofa Keempat (tahun 1222-1223 H/1807-1808 M)
23.Mahmud Kedua (tahun 1223-1255 H/1808-1839 M)
24.’Abdul Majid Pertama (tahun 1255 H-1277 H/1839-1861 M)
25.’Abdul ‘Aziz Pertama (tahun 1277-1293 H/1861-1876 M)
26.Murad Kelima (tahun 1293-1293 H/1876-1876 M)
27.’Abdul Hamid Kedua (tahun 1293-1328 H/1876-1909 M)
28.Mohammad Risyad Kelima (tahun 1328-1338 H/1909-1918 M)
29.Mohammad Wahiddin (II) (tahun 1338-1340 H/1918-1922 M)
30.’Abdul Majid II (tahun 1340-1342 H/1922-1924 M).
Sekali lagi terjadi di sejarah kaum Khilafah, lenyapnya Khilafah dari kehidupan negara, tanpa memberikan pengaruh apapun bagi kaum muslimin (terhadap lenyapnya Khilafah), atau upaya-upaya mencegah hal itu. Padahal menjaga Khilafah merupakan kewajiban yang sangat penting. Bahkan dengan lenyapnya Khilafah, telah menggoncang seluruh dunia Islam, dan akan menyebabkan instabilisasi seluruh negeri Islam . Namun (pada diri umat) tidak terjadi (pengaruh) apapun, kecuali sebagian kecil dari umat Islam. Jika kaum muslimin pada saat terjadi penyerangan Tartar ke negeri mereka, mereka hidup selama 3,5 tahun tanpa khalifah, namun umat Islam saat ini, telah hidup hampir selama 75 tahun tanpa khalifah. Seandainya barat tidak menjajah dunia Islam, seandainya tidak ada pemimpin-pemimpin negara yang disewa, dan seandainya tidak ada pengaruh tsaqafah, peradaban, mafaahim tentang kehidupan dari barat, sungguh kembalinya Khilafah lebih mudah. Akan tetapi kehendak Allah berlaku bagi ciptaanNya untuk menetapkan umat Islam ini hidup tanpa khalifah pada masa yang lama.
Umat Islam dewasa ini hendaknya mulai rindu pada kehidupan mulia di bawah naungan Daulah Khilafah. Dan insya Allah, Daulah Khilafah akan berdiri. Sebagaimana sabda Rasulullah saw, “Kemudian akan tertegak Khilafah Rasyidah atas minhaj Nubuwwah. Dan kami tidak hanya yakin bahwa khalifah akan tertegak, bahkan Roma akan ditaklukkan setelah dikalahkannya Konstantinnopel. Eropa, Amerika, Rusia, akan dikalahkan. Kemudian Daulah Khilafah Islam akan menguasai seluruh dunia setelah berdirinya pusat Daulah Khilafah. Sungguh ini akan terwujud dengan idzin Allah. Dan besok kita akan menyaksikannya sangat dekat [*].

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: